O projektu Dg C20

V ČR je každoročně diagnostikováno 8000 pacientů s kolorektálním karcinomem, z nich 2000 s karcinomem rekta (diagnóza C20).Tento nádor zůstává navzdory soudobým možnostem multimodální léčby závažným onemocněním s až 50% mortalitou.

Správné využívání soudobých léčebných možností vyžaduje kvalifikované výzkumné a odborné týmy špičkových lékařských pracovišť. Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi však vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.

Cílem projektu je další odborné vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu působících v onkologické chirurgii, zčásti i v biostatistice, obzvláště odborníků-lékařů na chirurgických klinikách a studentů se zájmem o vědu a výzkum v pracovním poměru k žadateli, a to zejména pomocí zřízení a studijního a následně i praktického využití výukového a výzkumného portálu obsahujícího databázi pacientů (registr Dg C20).

Projekt je prioritně zaměřen na vzdělávání vědeckovýzkumných pracovníků a odborníků-lékařů působících ve Fakultní nemocnici v Motole, avšak je otevřen i dalším odborníkům-výzkumníkům pražských nemocnic a pražských lékařských fakult (1. a 2. LF UK).

Realizací projektu se zvýší odborná kvalifikace cílových skupin a budou vytvořeny přímé předpoklady pro další spolupráci zapojených pracovníků vědy a výzkumu s lékařskou praxí při budování národního registru Dg C20. Partnerem projektu je Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně, který s FN v Motole a dalšími odborníky lékařských fakult UK dlouhodobě spolupracuje v onkologickém a biostatistickém výzkumu.

Za inovativní lze považovat zejména od počátku probíhající edukaci cílových skupin při užití uvedených nástrojů. Významným inovativním prvkem bude využití výstupů projektu jako nástroje kontroly kvality v daném oboru. Přidaná hodnota projektu je v jeho nejdůležitějším edukativním nástroji, tj. portálu a pilotním registru dat pacientů. Jde o originalitu registru a jeho praktické využití pro budoucí léčbu v celonárodním měřítku. Přidanou hodnotou navrhovaného řešení výukového portálu jsou i následující body:

  • vedení významných klinických pracovišť a odborné společnosti získá akademicky řízený mediální nástroj, kde může prezentovat svůj význam, úlohu v zdravotním systému a také výsledky péče;
  • individuální prezentace zapojených pracovišť mohou iniciovat vzájemnou spolupráci a budou motivovat další pracoviště ke vstupu a k alespoň pasivní spolupráci na nosných projektech; bude tak postupně posilován edukační vliv řešení;
  • prostřednictvím projektu se ke klinickým a výzkumným pracovníkům dostanou edukačně zpracovaná epidemiologická data a zvýší se povědomí o potřebách péče;
  • portál umožní regionální i celonárodní mezioborovou komunikaci, a to nad parametrickou dokumentací pacienta s karcinomem rekta; portál může komunikovat potřebu a pozitivní příklady takové spolupráce;
  • portál a jeho zpravodajská rada mohou zajišťovat nezbytné datové podklady pro hodnocení stávajících i nových léčebných postupů.

Kompletní informace o projektu č. CZ.2.17/1.1.00/32257 "Dg C20/karcinom rekta - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe" naleznete na samostatné webové stránce.

 

Slovo odborníka

Ladislav Dušek
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: Širší a účinné využití onkochirurgického výzkumu a rovněž souvisejících poznatků biostatistiky v praxi vyžaduje mezioborovou edukaci pracovníků a studentů onkologických a chirurgických oborů a odborníků v biostatistice.